Mindre negativ miljöpåverkan vid dagens gruvdrift

Gruvor och gruvdrift har historiskt orsakat en del miljöproblem. Framförallt är det när man har lämnat gruvavfall utan att täcka över det efteråt som negativ miljöpåverkan förekommer då en okontrollerad oxidationsprocess kan förekomma.

Idag är man mer noggrann och lämnar inte avslutade gruvprojekt utan täckning.

Utvunna metaller används inom industrin, till guld- eller silversmycken, elektronik, byggmaterial och mycket mer.

Lokal miljöpåverkan kan istället förekomma i form av buller eller damm, men ofta ser man till att så att inte boende ska störas av ett aktuellt gruvprojekt. Ingrepp i landskapsbilden kan naturligtvis också förekomma speciellt vid öppna gruvbrott, men det öppnar också upp för en ny typ av växtlighet så vissa växter och djur kan också gynnas av den nya omgivningen.

Ett annat problem vid gruvdrift är utsläpp av föroreningar till luft och omgivande vattendrag, framförallt vid bearbetning ac de utvunna metallerna, men även här har man blivit bättre på att rena utsläppen.  Även grundvatten kan påverkas av gruvdriften så man är noga med att se till att gruvprojekt inte påverkar vattenförsörjning till boende i området.

Gruvbranschen är också en stor konsument av energi. Framförallt när man utvinner aluminium går det åt mycket energi. Därför är det viktigt att återvinna så mycket som möjligt av metaller, vilket är bra för miljön.

När man bryter metaller som zink, bly, koppar, guld och silver är det från sulfidmalmer. Här kan miljöproblem uppstå  om avfallet hanteras fel, så i gruvor som är i drift i Sverige idag är man noga med hanteringen av detta.

11 Nov 2016